facebook youtube youtube

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΒΕΠ

Άρθρο 1: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
1.1 Το δικαίωμα εγγραφής, το οποίο πρέπει να καταβάλει κάθε μέλος εφ’ άπαξ ορίζεται σε €15.
1.2 Η συνδρομή την οποία πρέπει να καταβάλλει κάθε μέλος στην αρχή κάθε νέου χρόνου ορίζεται σε €20 για τα άτομα και σε €30 για τα Ιδρύματα.
1.3 Ο χρόνος συνδρομής ορίζεται να αρχίζει από 1η Γενάρη κάθε χρόνου.

Άρθρο 1: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
1.1 Το δικαίωμα εγγραφής, το οποίο πρέπει να καταβάλει κάθε μέλος εφ’ άπαξ ορίζεται σε €15.
1.2 Η συνδρομή την οποία πρέπει να καταβάλλει κάθε μέλος στην αρχή κάθε νέου χρόνου ορίζεται σε €20 για τα άτομα και σε €30 για τα Ιδρύματα.
1.3 Ο χρόνος συνδρομής ορίζεται να αρχίζει από 1η Γενάρη κάθε χρόνου.

Άρθρο 2: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να αποβάλει από την Ένωση οποιοδήποτε μέλος αν:
α) το μέλος συνεχίζει αδικαιολόγητα να καθυστερεί συνδρομές δύο χρόνων και πάνω μετά από γραπτή ειδοποίηση προς αυτό για να πληρώσει.
β) το μέλος έχει τελεσίδικα καταδικασθεί για αδίκημα ατιμωτικής φύσης ή ηθικής αισχρότητας.
γ) το μέλος συστηματικά και αδικαιολόγητα παραβαίνει τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού και Κανονισμών ή τις αποφάσεις της Ένωσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι δεσμευτικές γι’ αυτό.
δ) το μέλος παύσει να πληροί τις προϋποθέσεις για εγγραφή σαν μέλος που αναφέρονται στο άρθρο 5 του καταστατικού.

Άρθρο 3: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
3.1 Όλα τα μέλη έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα και προνόμια:
α) να παίρνουν οποιεσδήποτε εκδόσεις της Ένωσης με την ειδική έκπτωση που θα κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με την περίπτωση.
β) να παραιτηθούν από μέλη αφού τακτοποιήσουν όλες τις μέχρι την παραίτηση τους οικονομικές υποχρεώσεις στην Ένωση.
γ) οποιαδήποτε άλλα πλεονεκτήματα και υπηρεσίες δυνατόν να προσφέρονται από την Ένωση.
δ) να ενημερώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τις αποφάσεις του, την οικονομική κατάσταση της Ένωσης και γενικά για κάθε θέμα που αφορά την Ένωση.
3.2 Όλα τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις Γενικές Συνελεύσεις. Κάθε μέλος που θέλει να υποβάλει υποψηφιότητα οφείλει να καταθέσει την υποψηφιότητα του γραπτώς στο Δ.Σ. μέχρι και την ημέρα των εκλογών. Νοείται ότι τα μέλη δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα νοουμένου ότι είναι τακτικά μέλη με πληρωμένη συνδρομή για τα δύο τουλάχιστον προηγούμενα έτη.
Νοείται ότι μέλος που δεν έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις στην Ένωση δεν δικαιούται να εκλέγει και να εκλέγεται, ούτε να λαμβάνει μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις.

Άρθρο 4:ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
4.1 Η Γενική Συνέλευση είναι το Ανώτατο Όργανο της Ένωσης και συγκαλείται ετήσια ως Τακτική Γενική Συνέλευση, για απολογισμό πεπραγμένων και ταμιακή έκθεση, και ως Τακτική και Εκλογική Γενική Συνέλευση κάθε δεύτερο χρόνο, για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε αποφασισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 πιο κάτω.
4.2 Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, νοείται όμως ότι αν το 2/3 τουλάχιστον των μελών ζητήσουν με γραπτή αίτηση τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αναφέροντας και τα θέματα που θα συζητηθούν (Agenda), το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τη συγκαλέσει και αν δεν το κάμει μέσα σε 75 μέρες από την ημερομηνία λήψης της γραπτής αίτησης μπορούν οι αιτητές να ζητήσουν από τον Έφορο Σωματείων να τους εξουσιοδοτήσει να τη συγκαλέσουν αυτοδικαίως.
4.3 Η ειδοποίηση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης αποστέλλεται στο κάθε μέλος ξεχωριστά στην τελευταία γνωστή στο Συμβούλιο ηλεκτρονική διεύθυνση του μέλους (ή σε ταχυδρομική αν δεν υπάρχει ηλεκτρονική), τουλάχιστο 15 μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
4.4 Η ειδοποίηση αναφέρει τον τόπο και χρόνο σύγκλησης της Συνέλευσης, το είδος της και τα θέματα που θα συζητηθούν (Agenda).
4.5 Σε περίπτωση Γενικής Συνέλευσης γι’ αλλαγή ή τροποποίηση του Καταστατικού ή των Κανονισμών, η ειδοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από τα πιο πάνω και το κείμενο ή κείμενα των τροποποιήσεων ή αλλαγών που προτείνονται.
4.6 Ο Προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την έναρξη και λήξη της συνεδρίας, βάζει τα θέματα για συζήτηση και ψηφοφορία, δίδει και αφαιρεί το λόγο, αποφασίζει πάνω σε θέματα διαδικασίας και γενικά κατευθύνει τη διαδικασία στη Συνέλευση.
4.7 Στη Γενική Συνέλευση, κάθε μέλος που είναι παρόν αυτοπροσώπως έχει μια ψήφο. Ψηφοφορία μέσω αντιπροσώπου δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
4.8 Τηρουμένης της παρ 4.10 πιο κάτω, η ψηφοφορία διεξάγεται με ανάταση των χεριών, ή κατά την κρίση του Προεδρεύοντα της Συνέλευσης με μυστική γραπτή ψηφοφορία, και το αποτέλεσμά της, όπως διαπιστώνεται και ανακοινώνεται από τον Προεδρεύοντα της Συνέλευσης βοηθούμενο από δύο καταμετρητές και καταγράφεται στα πρακτικά και υπογράφεται από τον Προεδρεύοντα και τους καταμετρητές, είναι τελεσίδικο και δεσμευτικό για τα μέλη.
4.9 Σε περίπτωση ψηφοφορίας: α) για εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή β) για ψήφισμα μομφής κατά του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιουδήποτε μέλους του ή οποιουδήποτε μέλους της Ένωσης ή γ) για διάλυση της Ένωσης, η ψηφοφορία είναι μυστική.
4.10 Απαρτία στη Γενική συνέλευση αποτελούν το ½ των μελών. Αν στην καθορισμένη ώρα έναρξης της Συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία, η έναρξη καθυστερείται για μισή ώρα οπότε όσα μέλη είναι παρόντα, θεωρούνται ότι αποτελούν απαρτία.
4.11 Των Γ.Σ. δύναται να προεδρεύει οιοδήποτε μέλος της Γ.Σ. ή του Δ.Σ μετά από έγκριση των παρόντων μελών της Γ.Σ. (με απλή πλειοψηφία). Στις εκλογικές Γ.Σ. προεδρεύει πάντα εφορευτική επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τα παρευρισκόμενα μέλη.
4.12 Η Γ.Σ. αποφασίζει με απλή πλειοψηφία (50% +1) εκτός από τη καταστατική συνέλευση που απαιτεί πλειοψηφία 2/3.

Άρθρο 5: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
5.1 Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σε δύο χρόνια, οπότε γίνονται εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5.2 Στην πρώτη του Συνεδρία εντός τριών ημερών από την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζεται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Οργανωτικού Γραμματέα, Ταμία και Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων.
5.3 Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτηθεί σε σώμα γίνεται η παράδοση του Αρχείου και του ταμείου της Ένωσης από μέρους του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
5.4 Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά απλή πλειοψηφία (50% +1) . Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Προεδρεύον έχει τη δεύτερη ή νικώσα ψήφο.
5.5 Σε περίπτωση κένωσης μιας ή περισσοτέρων θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και νοουμένου ότι τα μέλη του που παραμένουν είναι τουλάχιστο τέσσερα, τα παραμένοντα μέλη προχωρούν σε συμπλήρωση των κενών θέσεων από τον κατάλογο των επιλαχόντων για να συμπληρώσουν τη θητεία των απελθόντων μελών, οπότε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ξανακαταρτίζεται σε σώμα.
5.6 Σε περίπτωση που τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθούν κάτω από τέσσερα, τα παραμένοντα μέλη ή μέλος συγκαλούν αμέσως Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή και συμπλήρωση κενών θέσεων.
5.7 Σε περίπτωση αποχώρησης ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου τούτο υποχρεούται, πριν την αποχώρησή του, να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση, για απολογισμό πεπραγμένων, ταμιακή έκθεση και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Αν μια τέτοια Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκληθεί μέσα σ’ έξη μήνες πριν από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, τότε η Τακτική Γενική Συνέλευση δεν συγκαλείται και η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την μεθεπόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Σ’ αντίθετη περίπτωση η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί μόνο μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
5.8 Σε περίπτωση έγκρισης ψηφίσματος μομφής εναντίον του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιουδήποτε μέλους ή μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο ή το μέλος ή μέλη θεωρούνται αυτόματα ότι παραιτήθηκαν, οπότε εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι πρόνοιες των παραγράφων 5.5, 5.6 και 5.7 πιο πάνω, με την επιπρόσθετη πρόνοια ότι είναι δυνατόν αν ρητά αναφέρεται στα θέματα για συζήτηση (Agenda), να γίνει η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή νέων μελών του, στην ίδια Έκτακτη Γενική Συνέλευση που εγκρίνει το ψήφισμα μομφής.
5.9 Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης, ενοικιάζει χώρο, διορίζει και παύει όσους κρίνει απαραίτητο για την κανονική λειτουργία και δράση της Ένωσης έμμισθους υπαλλήλους και κανονίζει την αμοιβή τους και γενικά εγκρίνει κάθε δαπάνη.
5.10 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τέσσερα τουλάχιστο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να καλέσει συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε 7 το πολύ μέρες με πρόσκληση που να καθορίζει τα θέματα για συζήτηση.
5.11 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει από περισσότερες από τρεις συνεχείς συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται αυτόματα ότι έχει παραιτηθεί.
5.12 Μέλος του Δ.Σ. που προβαίνει σε ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 δύναται να παυθεί με απόφαση της πλειοψηφίας του Δ.Σ.

Άρθρο 6: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
6.1 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Ένωση σ’ όλες τις εκδηλώσεις. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζει τα θέματα για συζήτηση και γενικά κατευθύνει την όλη διαδικασία στις συνεδριάσεις. Ο Πρόεδρος υπογράφει τα πρακτικά, τα εντάλματα πληρωμών καθώς και κάθε έγγραφο της Ένωσης.
6.2 Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληροί τον Πρόεδρο σ’ όλα του τα καθήκοντα σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται με τις ίδιες εξουσίες και τα ίδια δικαιώματα.
6.3 Ο Οργανωτικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου των Γενικών Συνελεύσεων και το Μητρώο Μελών, διεξάγει την αλληλογραφία της Ένωσης και γενικά διεκπεραιώνει την όλη γραφική εργασία της Ένωσης. Συνυπογράφει μετά του Προέδρου τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε έγγραφο της Ένωσης. Έχει επίσης στη φύλαξή του τη Σφραγίδα της Ένωσης. Όταν ο Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται τότε τον αντικαθιστά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίον ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
6.4 Ο Ταμίας εισπράττει τις συνδρομές των μελών καθώς και των εκτάκτων εισφορών ή οποιαδήποτε καταβολή τους και εκδίδει σχετική απόδειξη από διπλότυπο της Ένωσης που φέρει την υπογραφή του και όπου χρειάζεται, κατά την κρίση του ΔΣ, τη σφραγίδα της Ένωσης. Ενεργεί πληρωμές με εντάλματα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου, τηρεί όλα τα αναγκαία λογιστικά βιβλία. Κρατεί στα χέρια του ποσό μέχρι €200, τα δε υπόλοιπα χρήματα μετά την εκκαθάριση των εξόδων κάθε μήνα, όπως και όλη η χρηματική περιουσία γενικά της Ένωσης κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Ένωσης. Η ανάληψη των χρημάτων αυτών γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Ταμίας έχει υποχρέωση να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον του ζητηθεί, λεπτομερή κατάσταση της χρηματικής κατάστασης του Ταμείου της Ένωσης και είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων ή ανωμαλία στη διαχείριση είτε αυτή προέρχεται από τον ίδιο ή από τρίτο πρόσωπο της εμπιστοσύνης του ή της εκλογής του. Σε περίπτωση που ο Ταμίας κωλύεται τον αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
6.5 Ο Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων αναλαμβάνει να καθιερώνει και να διατηρεί σχέσεις με ομόλογες Ενώσεις, Ομοσπονδίες, ή άλλες παρεμφερείς με την Ένωση οργανώσεις του εξωτερικού. Παρευρίσκεται σε συνέδρια ή άλλες εκδηλώσεις στο εξωτερικό, μαζί με τον Πρόεδρο, ή μόνος του, ανάλογα με την κρίση του Δ.Σ.
6.6 Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να έχει ταυτόχρονα δύο αξιώματα εντός του Δ.Σ. της Ένωσης.
6.7 Αξιωματούχο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αν εκπέσει του αξιώματός του για παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού ή για αμέλεια στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να αντικατασταθεί από άλλο μέλος του ΔΣ.
6.8 Μια θέση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται κενή αν υπάρξει: α) προειδοποίηση για παραίτηση που δίνεται στο Γραμματέα, β) απόφαση για παύση από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 2/3 από τα μέλη που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου, γ) θάνατος.

Άρθρο 7: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
7.1 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται σε μυστική ψηφοφορία από τα παρόντα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Τακτική Συνέλευση κάθε δύο χρόνια.
7.2 Αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι ίσος με (ή μικρότερος από) τον αριθμό των μελών του Δ.Σ., τότε οι υποψήφιοι θεωρούνται εκλελεγμένοι.
7.3 Εκτός από τον Προεδρεύοντα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που εκλέγεται από το σύνολο των παρόντων τακτικών μελών, εκλέγεται επίσης από τη Συνέλευση και τριμελής Εφορευτική Επιτροπή από μέλη που δεν έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για να επιτηρούν τη σωστή διεξαγωγή των εκλογών και την καταμέτρηση και καταγραφή σε πίνακα όλων των ψήφων που θα υπάρξουν.
7.4 Σε κάθε ψηφοφόρο που είναι παρών θα δίνεται ένα ψηφοδέλτιο που φέρει τη σφραγίδα της Ένωσης, που θα έχει τα ονόματα όλων των υποψηφίων σε αλφαβητική σειρά. Η ψηφοφορία γίνεται με το σημείο +, χ ή √ δίπλα από το όνομα του υποψηφίου που θέλει να ψηφίσει. Κάθε μέλος μπορεί να ψηφίσει από ένα μέχρι 7 υποψηφίους διαφορετικά το ψηφοδέλτιο του θα θεωρείται άκυρο. Κάθε ψηφοδέλτιο ρίχνεται στην κάλπη από τον ίδιο τον ψηφοφόρο. Στο τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή καταμετρά τις ψήφους και καταγράφει σε πίνακα όλα τα έγκυρα ψηφοδέλτια.
7.5 Ο Προεδρεύων της Συνέλευσης ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών και ανακηρύσσει ως εκλεγέντες τους υποψηφίους που εξασφαλίζουν τον πιο μεγάλο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η εκλογή γίνεται με κλήρο.
7.6 Η Συνέλευση εκλέγει επίσης δύο πρόσωπα ως οικονομικούς ελεγκτές της Ένωσης.

Άρθρο 8: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Στην καταστατική Συνέλευση της Ένωσης μετά την απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού και των κανονισμών της Ένωσης και τηνέγκριση αυτού του καταστατικού και των κανονισμών εκλέγεται το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία μέχρι το Γενάρη του 2010. 
Οι παρόντες κανονισμοί τροποποιήθηκαν παμψηφεί από την Γενική Συνέλευση στις 28.1.2010.