facebook youtube youtube

Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης ΚΕΒΕΠ, 10/3/2011

Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης Κυπριακής Ένωσης Βιβλιοθηκονόμων-Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΚΕΒΕΠ), όπως έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση τις 10 Μαρτίου 2011.

Η Γενική Συνέλευση της ΚΕΒΕΠ ψηφίζει τα πιο κάτω:

Πρόσληψη πτυχιούχων βιβλιοθηκονόμων-επιστημόνων πληροφόρησης
Πάγια θέση της ΚΕΒΕΠ είναι η πλήρης επαγγελματική κατοχύρωση του πτυχιούχου βιβλιοθηκονόμου-επιστήμονα της πληροφόρησης. Η ΚΕΒΕΠ υποστηρίζει  ότι όλοι οι πτυχιούχοι βιβλιοθηκονόμοι (κάτοχοι αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης στη βιβλιοθηκονομία-επιστήμη της πληροφόρησης) πρέπει να προσλαμβάνονται στη θέση Βιβλιοθηκονόμου. Η Ένωση αξιώνει την κατάργηση των θέσεων βοηθών Βιβλιοθηκονόμων.

Ανταλλαγή 3 θέσεων κλίμακας Α2-5-7 με 2 θέσεις κλίμακας Α8
Σχετικά με την πιθανολογούμενη πολιτική του ευρύτερου δημόσιου τομέα για πρόσληψη 2 λειτουργών βιβλιοθήκης (κλίμακα Α8) με ταυτόχρονη κατάργηση 3 βοηθών βιβλιοθήκης (κλίμακες Α2-5-7), η ΚΕΒΕΠ εξετάζει το θέμα σε συνδυασμό με την απαίτηση πρόσληψης όλων των πτυχιούχων βιβλιοθηκονόμων-επιστημόνων της πληροφόρησης ως βιβλιοθηκονόμων κι όχι ως βοηθών βιβλιοθηκονόμων. Η Ένωση παρατηρεί ότι η εξεταζόμενη ανταλλαγή θέσεων, εάν συνδυαστεί με το πιο πάνω, βρίσκεται προς την σωστή κατεύθυνση, μέχρι την πλήρη κατάργηση της θέσης του βοηθού βιβλιοθηκονόμου, όπως αναλύεται ανωτέρω. Νοείται ότι τα καθήκοντα του πτυχιούχου βιβλιοθηκονόμου-επιστήμονα της πληροφόρησης πρέπει να είναι αναβαθμισμένα ώστε να αντανακλούν τον σύγχρονο σύνθετο και απαιτητικό ρόλο που αυτός καλείται να διαδραματίσει στην παροχή πληροφόρησης, καθώς και στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία.

Βιβλιοθηκονόμοι στη σχολική βιβλιοθήκη
Η σχολική βιβλιοθήκη αποτελεί την πρώτη, βασική επαφή του ανθρώπου με την κοινωνία της γνώσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για plagiarism research paper να πραγματώσει τον ρόλο της είναι η στελέχωσή της με πτυχιούχους βιβλιοθηκονόμους-επιστήμονες της πληροφόρησης. Το Κράτος οφείλει να αντιμετωπίζει τη σχολική βιβλιοθήκη ως βασικό πυλώνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και προς τον σκοπό αυτό να την στελεχώνει με επάρκεια και επαγγελματισμό. Για την πλήρη ανάπτυξη των σχολικών βιβλιοθηκών, την ένταξή τους σε ένα ευρύτερο δίκτυο συνεργασίας μεταξύ των κυπριακών βιβλιοθηκών, την επαγγελματική παροχή πληροφοριακής παιδείας και την ουσιαστική συνεισφορά της σχολικής βιβλιοθήκης στην μάθηση, η ΚΕΒΕΠ αιτείται όπως, για αρχή, οι μεγάλες σχολικές βιβλιοθήκες στελεχωθούν άμεσα με πτυχιούχους βιβλιοθηκονόμους-επιστήμονες της πληροφόρησης. Για τις μικρότερες σχολικές βιβλιοθήκες, η Ένωση εισηγείται αυτές να τύχουν ομαδοποίησης σε μικρά «συμπλέγματα» 4-5 βιβλιοθηκών και να καλύπτονται από έναν πτυχιούχο βιβλιοθηκονόμο-επιστήμονα της πληροφόρησης, ο οποίος θα τις επισκέπτεται εκ περιτροπής και θα παρέχει σε αυτές όλες τις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται για την πλήρη και ορθή λειτουργία τους, ενώ παράλληλα οι υπάρχοντες επιμελητές θα είναι αυτοί που θα συμπληρώνουν το έργο του βιβλιοθηκονόμου εκτελώντας παραπληρωματικά καθήκοντα.

Θεματοθέτηση εξετάσεων βιβλιοθηκονόμων
Η ΚΕΒΕΠ παρατηρεί με δυσφορία ότι τα εξεταστικά δοκίμια (θέματα) για πρόσληψη βιβλιοθηκονόμων δεν χαρακτηρίζονται από ομοιότητα αλλά από μεγάλο βαθμό απόκλισης ως προς τον βαθμό δυσκολίας τους. Η Ένωση θεωρεί πως, ανεξάρτητα από τον φορέα/ίδρυμα/βιβλιοθήκη που προκηρύσσει τη θέση, ο βαθμός δυσκολίας του εξεταστικού δοκιμίου πρέπει να είναι παρόμοιος. Η Ένωση πιστεύει πως εάν εκλείψει το φαινόμενο της πολύ μεγάλης απόκλισης στο βαθμό δυσκολίας δοκιμίων μεταξύ διαφορετικών ιδρυμάτων, αυτό θα συνεισφέρει προς την κατεύθυνση της επιλογής του καταλληλότερου υποψηφίου για κάθε θέση. Προς αυτό τον σκοπό εισηγείται τη διεύρυνση του κύκλου θεματοθετών των εξεταστικών δοκιμίων. Προτείνεται η δημιουργία μιας ομάδας θεματοθετών μέσω της ΚΕΒΕΠ, η οποία θα απαρτίζεται από εκπροσώπους φορέων/ιδρυμάτων/βιβλιοθηκών με συναφή καθήκοντα στο αντικείμενο της βιβλιοθηκονομίας, ενώ θα περιλαμβάνει επίσης και μέλη της ΚΕΒΕΠ που θα προτείνονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο. Για κάθε κατάρτιση εξεταστικού δοκιμίου να εμπλέκονται 2 εκπρόσωποι του φορέα προκήρυξης, καθώς και τουλάχιστον ένα προτεινόμενο μέλος της ΚΕΒΕΠ ανεξάρτητο από το φορέα που προκήρυξε τη θέση. Η ΚΕΒΕΠ θεωρεί πως εάν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των θεματοθετών των διαφόρων φορέων/ιδρυμάτων/βιβλιοθηκών μέσω αμφίδρομης επικοινωνίας και συνεργασίας, θα υπάρξει μια πιο διαφανής, ισομερής και δίκαιη, όσον αφορά βαθμό δυσκολίας και σχετικότητας με βιβλιοθηκονομικό περιεχόμενο, επιλογή θεμάτων, ενώ το φαινόμενο της ανομοιογένειας θα εξομαλυνθεί. Νοείται πως ζητήματα εχεμύθειας, δεοντολογίας και ηθικής δεσμεύουν όλους τους θεματοθέτες.

Σύσταση Συμβουλίου Κυπριακών Βιβλιοθηκών
Η ΚΕΒΕΠ σημειώνει με απογοήτευση ότι η πρόταση για σύσταση Συμβουλίου Κυπριακών Βιβλιοθηκών, που κατατέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ναυάγησε στο Υπουργικό Συμβούλιο μετά από αντίδραση του Υπουργείου Οικονομικών. Η Ένωση θεωρεί απαράδεκτη αυτή την κοντόφθαλμη πολιτική, δεδομένου μάλιστα ότι η πρόταση προνοούσε μηδενική αύξηση στον κρατικό προϋπολογισμό. Η ΚΕΒΕΠ θεωρεί απαραίτητη και επείγουσα τη σύσταση του Συμβουλίου Κυπριακών Βιβλιοθηκών για την αποτύπωση κοινών πολιτικών, τη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών και τον συντονισμό κοινών δράσεων για τις κυπριακές βιβλιοθήκες.

Η Γενική Συνέλευση της Κυπριακής Ένωσης Βιβλιοθηκονόμων-Επιστημόνων Πληροφόρησης
Λευκωσία, 10 Μαρτίου 2011